1a 1at 2a 2at 3a 3ab 3b 4ab
    N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S
Poniedziałek  1  8:00- 8:45  <Sb> <wok> <08> <Sb> <wok> <08> So j. pol. 7       Pj j. pol. 12 Kd/ techn. pr./ 05/ Ra j. pol. 15 Ka j. ang. 14
 2  8:50- 9:35  <Ml> <edb> <08> <Ml> <edb> <08> So j. pol. 7       Pj j. pol. 12 Kd/Ga techn. pr.-1/2/techn. gast.-2/2 05/09 Ra j. pol. 15 Ka godz.wych 14
 3  9:40-10:25  <Ke> <wos> <08> <Ke> <wos> <08> Cz j. ang. 7 Kc j. pol. 10 Pj godz.wych 12 Ka j. ang. 5 Ra j. pol. 15 Kd/Ga techn. pr.-1/2/usł. gast.-2/2 14/11
 4 10:35-11:20  <Ke> <historia> <08> <Ke> <historia> <08> Cz j. ang. 7 Kc j. pol. 10       Ka j. ang. 5 No hist. i społ 15 Kd/Ga techn. pr.-1/2/usł. gast.-2/2 14/11
 5 11:25-12:10  <Ke> <historia> <08> <Ke> <historia> <08> No hist. i społ 7 Dj przedsięb. 10       Ga/Kd usł. żyw.-1/2/usł. gast.-2/2 05/09       Ka j. ang. 14
 6 12:15-13:00  <Sd> <geogr.> <08> <Sd> <geogr.> <08> Kt biol. 7 Ka j. ang. 10            /Kd                        /usł. gast.-2/2      /09       No hist. i społ 14
 7 13:10-13:55        Kd techn. gast. 9       Um biol. 10            /Kt                         /biol.-2/2      /05       Sd/ geogr.-1/2/ 14/
 8 14:00-14:45                    Um biol. 10            /Kt                         /biol.-2/2      /05       Sd/ geogr.-1/2/ 14/
 
Wtorek  1  8:00- 8:45        Sc j. ang. gast 9 Kt biol. 7 Kc j. pol. 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/11 Bz matem. 5       Kd/Kb org. pracy-1/2/biol.-2/2 14/02
 2  8:50- 9:35  So j. pol. 8 Km j. pol. 9 Kt biol. 7 Sc j. ang. gast 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/11 Bz matem. 5       Kd/Kb org. pracy-1/2/biol.-2/2 14/02
 3  9:40-10:25  So j. pol. 8 Km j. pol. 9 Kt biol. 7 Bz matem. 10 Kb biol. 12 Nw/Sc podst. dz.-1/2/j. ang. gast-2/2 05/9a Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 15/11 Kd/Cb org. pracy-1/2/prac. plan.-2/2 14/02
 4 10:35-11:20  <Ka> <j. ang.> <08> <Ka> <j. ang.> <08> So j. pol. 7 Rm prac. gast. Asp. Kb biol. 12 Km j. pol. 5 Nw ekonomia 15 Kd/Cb org. pracy-1/2/prac. plan.-2/2 14/02
 5 11:25-12:10  <Ka> <j. ang.> <08> <Ka> <j. ang.> <08> So j. pol. 7 Rm prac. gast. Asp. Nw ekonomia 12 Km godz.wych 5 Kb biol. 15 No hist. i społ 14
 6 12:15-13:00  <Bd> <inform.> <13> <Bd> <inform.> <13>       Rm prac. gast. Asp. Gm matem. 12 Ka j. ang. 5 No hist. i społ 15 Km j. pol. 14
 7 13:10-13:55                    Rm prac. gast. Asp. Gm matem. 12 No hist. i społ 5 Ka/  j. ang.-1/2/  15/ Km j. pol. 14
 8 14:00-14:45                    Rm prac. gast. Asp.       Bt religia 5 Ka/ j. ang.-1/2/ 15/ No hist. i społ 14
 
Środa  1  8:00- 8:45  <Żb> <wf> osir <Żb> <wf> osir <Dn> <wf> osir <Żb> <wf> osir Rs/<Dn> <wf> osir <Bn> <wf> osir Żr wf osir <Bn> <wf> osir
 2  8:50- 9:35  <Żb> <wf> osir <Żb> <wf> osir <Dn> <wf> osir <Żb> <wf> osir Rs/<Dn> <wf> osir <Bn> <wf> osir Żr wf osir <Bn> <wf> osir
 3  9:40-10:25  <Żb> <wf> osir <Żb> <wf> osir <Dn> <wf> osir <Żb> <wf> osir Rs/<Dn> <wf> osir <Bn> <wf> osir Żr wf osir <Bn> <wf> osir
 4 10:35-11:20  Mz j. ros. 8 Kd techn. gast. 9 No hist. i społ 7 Rm prac. gast. Asp. <Bt> <religia> <12> Dj/Ct marketing-1/2/prac. plan.-2/2 05/Lun. <Bt> <religia> <12> Ka j. ang. 14
 5 11:25-12:10  Gm matem. 8 Mz j. ros. 9 Bt religia 7 Rm prac. gast. Asp. No hist. i społ 12 Kd/Ct org. pracy-1/2/prac. plan.-2/2 05/Lun. Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 15/11 Bz matem. 14
 6 12:15-13:00  Gm matem. 8 Bz matem. 9 Mz j. ros. 7 Rm prac. gast. Asp. No hist. i społ 12 Bw/Ct obsł. kons.-1/2/prac. obsł.-2/2 05/Lun. Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 15/11 Bt religia 14
 7 13:10-13:55  Mz j. ros. 8 Bz matem. 9 Bt religia 7 Rm prac. gast. Asp. Gm matem. 12 Bw/Ct obsł. kons.-1/2/prac. obsł.-2/2 05/Lun. Ra j. pol. 15 Sd/Cb geogr.-1/2/prac. plan.-2/2 14/02
 8 14:00-14:45                    Rm prac. gast. Asp. Gm matem. 12 Sc/Ct j. ang. hot.-1/2/prac. obsł.-2/2 05/Lun. Bz matem. 15 Sd/Cb geogr.-1/2/prac. plan.-2/2 14/02
 
Czwartek  1  8:00- 8:45  So j. pol. 8 Bz matem. 9 Cz j. ang. 7 Bd wyp. i bhp 10 <Bt> <religia> <12>       /Kd                          /org. prod.-2/2       /05 <Bt> <religia> <12> Km j. pol. 14
 2  8:50- 9:35  So j. pol. 8 Kd godz.wych 9 Cz j. ang. 7 Bz matem. 10 Mz j. ros. 12 Bt religia 5 Ml godz.wych 15 Km j. pol. 14
 3  9:40-10:25  <Bt> <religia> <08> <Bt> <religia> <08> Cz j. ang. 7 Bd wyp. i bhp 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/11 Km j. pol. 5 Bz matem. 15 Mz j. ros. 14
 4 10:35-11:20  Dj przedsięb. 8 Km j. pol. 9 Bz matem. 7 Kd zas. żyw. 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/11 Bd/Ct obsł. infor.-1/2/prac. gast.-2/2 13/Lun. Mz j. ros. 15 Bt religia 14
 5 11:25-12:10  <Bt> <religia> <08> <Bt> <religia> <08>       Bd techn. gast. 10 Pj j. pol. 12 Kd/Ct org. pracy-1/2/prac. gast.-2/2 05/Lun. Kb biol. 15 Bz matem. 14
 6 12:15-13:00  <Bz> <fiz.> <08> <Bz> <fiz.> <08>       Bt religia 10 Pj j. pol. 12 Bd/Ct obsł. infor.-1/2/prac. gast.-2/2 13/Lun. Kb biol. 15 Ka j. ang. 14
 7 13:10-13:55        Dj przedsięb. 9       Bt religia 10       Sd/Ct geogr.-1/2/prac. gast.-2/2 05/Lun.       Bz matem. 14
 8 14:00-14:45                    Bd techn. gast. 10       Sd/Ct geogr.-1/2/prac. gast.-2/2 05/Lun.            
 
Piątek  1  8:00- 8:45  Gm matem. 8 Kd wyp. i bhp 9       Mz godz.wych 10            /Ga                        /techn. gast.-2/2      /05       Ka j. ang. 14
 2  8:50- 9:35  <Um> <biol.> <08> <Um> <biol.> <08>       Ka j. ang. 10       Mz j. ros. 5      /Ck                /j. ang.-2/2    /15 Kd/Ga techn. pr.-1/2/usł. gast.-2/2 14/11
 3  9:40-10:25  <Ka> <j. ang.> <08> <Ka> <j. ang.> <08>       Mz j. ros. 10       Nw/Ga podst. dz.-1/2/techn. gast.-2/2 09/05      /Ck                /j. ang.-2/2    /15 Kd/Bw techn. pr.-1/2/zas. żyw.-2/2 14/11
 4 10:35-11:20  <La> <chem.> <08> <La> <chem.> <08> Bz matem. 7 Kd zas. żyw. 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/11 Bw/Nw obsł. kons.-1/2/dział. gosp.-2/2 09/05 Kb biol. 15 Mz j. ros. 14
 5 11:25-12:10  Dj przedsięb. 8 Kd prac. gast. 9 Bz matem. 7 Nw dział. gosp. 10 Mz j. ros. 12      /Bw                            /zas. żyw.-2/2      /05 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 15/11      /Kb                     /biol.-2/2      /14
 6 12:15-13:00  Dj godz.wych 8 Kd prac. gast. 9 Mz j. ros. 7 Nw dział. gosp. 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/11       Bz matem. 15      /Kb                     /biol.-2/2      /14
 7 13:10-13:55        Kd prac. gast. 9 Bz godz.wych 7 Ka j. ang. 10 Kb biol. 12       Mz j. ros. 15      
 8 14:00-14:45        Kd prac. gast. 9 Cz j. ang. 7       Kb biol. 12       Bz matem. 15      
Plan lekcji Optivum ver. 5.34.0000 VULCAN lic. 023517, Technikum LIDER w Zamościu, 22-400 Zamość, Partyzantów 45 [ 2017-2018-1.pla - 2017-09-08 ] 
  N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S
  1a 1at 2a 2at 3a 3ab 3b 4ab