1a 1at 2a 2at 3a 3ab 3b 4ab
    N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S
Poniedziałek  1  8:00- 8:45  <Sb> <wok <08> <Sb> <wok> <08> So j. pol. 7 Kc j. pol. 10 Pj j. pol. 12      /Kd                         /usł. gast.-2/2      /05 Ra j. pol. 15      /Ga                          /usł. gast.-2/2     /14
 2  8:50- 9:35  <Ke> <historia <08> <Ke> <historia> <08> So j. pol. 7 Kc j. pol. 10 Pj j. pol. 12 Kd/Ga techn. pr.-1/2/techn. gast.-2/2 02/05 Ra j. pol. 15 Bt religia 14
 3  9:40-10:25  <Ke> <wos <08> <Ke> <wos> <08> Cz j. ang. 7 Ka j. ang. 10 Pj godz.wych 12 Bt religia 5 Ra j. pol. 15 Kd/Ga org. pracy-1/2/usł. gast.-2/2 14/11
 4 10:35-11:20  <Bt> <religia <08> <Bt> <religia> <08> Cz j. ang. 7 Dj przedsięb. 10       Ka j. ang. 5 No hist. i społ 15 Kd/Ga org. pracy-1/2/usł. gast.-2/2 14/11
 5 11:25-12:10  <La> <chem. <08> <La> <chem.> <08> Kt biol. 7 Ka j. ang. 10       Ga/Kd usł. żyw.-1/2/org. prod.-2/2 02/05       No hist. i społ 14
 6 12:15-13:00  <Sd> <geogr. <08> <Sd> <geogr.> <08> Kt biol. 7 Bt religia 10       Ka j. ang. 5       No hist. i społ 14
 7 13:10-13:55        Kd wyp. i bhp 9 No hist. i sp 7 Um biol. 10       Sd/Kt geogr.-1/2/biol.-2/2 02/05       Ka j. ang. 14
 8 14:00-14:45        Kd godz.wych 9       Um biol. 10       Sd/Kt geogr.-1/2/biol.-2/2 02/05       Ka j. ang. 14
 
Wtorek  1  8:00- 8:45  So j. pol. 8 Kd techn. gast. 9 Kt biol. 7 Kc j. pol. 10       Bz matem. 5 Kb biol. 15 Ka j. ang. 14
 2  8:50- 9:35  So j. pol. 8 Km j. pol. 9 Kt biol. 7 Sc j. ang. gast 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/11 Bz matem. 5 Kb biol. 15 Kd/Cb techn. pr.-1/2/prac. plan.-2/2 14/02
 3  9:40-10:25  Dj przedsięb. 8 Km j. pol. 9 So j. pol. 7 Bz matem. 10 Kb biol. 12 Nw/Sc podst. dz.-1/2/j. ang. gast-2/2 05/9a Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 15/11 Kd/Cb techn. pr.-1/2/prac. plan.-2/2 14/02
 4 10:35-11:20  Dj g.wych 8 Sc j. ang. gast 9 So j. pol. 7 Rm prac. gast. Asp. Kb biol. 12 Km j. pol. 5 Nw ekonomia 15 Bz matem. 14
 5 11:25-12:10  <Ka> <j. ang. <08> <Ka> <j. ang.> <08>       Rm prac. gast. Asp. Nw ekonomia 12 Km godz.wych 5 Kb biol. 15 No hist. i społ 14
 6 12:15-13:00  <Bd> <inform. <13> <Bd> <inform.> <13>       Rm prac. gast. Asp. Gm matem. 12 Ka j. ang. 5 No hist. i społ 15 Km j. pol. 14
 7 13:10-13:55  <Ka> <j. ang. <08> <Ka> <j. ang.> <08>       Rm prac. gast. Asp. Gm matem. 12 No hist. i społ 5       Km j. pol. 14
 8 14:00-14:45                    Rm prac. gast. Asp.                   Ka godz.wych 14
 
Środa  1  8:00- 8:45  <Żb> <wf> <osir <Żb> <wf> <osir Dn wf osir1 <Żb> <wf> <osir Rs/Żr <wf-1/2>/<wf-2/2> <osir <Bn> <wf> <osir Rs/Żr <wf-1/2>/<wf-2/2> <osir <Bn> <wf> <osir
 2  8:50- 9:35  <Żb> <wf> <osir <Żb> <wf> <osir Dn wf osir1 <Żb> <wf> <osir Rs/Żr <wf-1/2>/<wf-2/2> <osir <Bn> <wf> <osir Rs/Żr <wf-1/2>/<wf-2/2> <osir3 <Bn> <wf> <osir
 3  9:40-10:25  <Żb> <wf> <osir <Żb> <wf> <osir Dn wf osir1 <Żb> <wf> <osir Rs/Żr <wf-1/2>/<wf-2/2> <osir <Bn> <wf> <osir Rs/Żr <wf-1/2>/<wf-2/2> <osir3 <Bn> <wf> <osir
 4 10:35-11:20  Mz j. ros. 8 Kd prac. gast. 9 No hist. i sp 7 Rm prac. gast. Asp. <Bt> <religia> <12> Sc/Ct j. ang. hot.-1/2/prac. plan.-2/2 05/Lun. <Bt> <religia> <12> Ka j. ang. 14
 5 11:25-12:10  Gm matem. 8 Mz j. ros. 9 Bt religia 7 Rm prac. gast. Asp. No hist. i społ 12 Kd/Ct org. pracy-1/2/prac. plan.-2/2 05/Lun. Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 15/11 Bz matem. 14
 6 12:15-13:00  Gm matem. 8 Bz matem. 9 Bt religia 7 Rm prac. gast. Asp. No hist. i społ 12 Bw/Ct obsł. kons.-1/2/prac. obsł.-2/2 05/Lun. Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 15/11 Kd/Cb org. pracy-1/2/org. prod.-2/2 14/02
 7 13:10-13:55        Bz matem. 9       Rm prac. gast. Asp. Gm matem. 12 Bw/Ct obsł. kons.-1/2/prac. obsł.-2/2 05/Lun. Ra j. pol. 15 Sd/Cb geogr.-1/2/org. prod.-2/2 14/02
 8 14:00-14:45                    Rm prac. gast. Asp. Gm matem. 12 Bw/Ct obsł. kons.-1/2/prac. obsł.-2/2 05/Lun. Bz matem. 15 Sd/ geogr.-1/2/ 14/
 
Czwartek  1  8:00- 8:45  So j. pol. 8 Kd prac. gast. 3 Cz j. ang. 7 Mz j. ros. 10            /Ga                           /techn. gast.-2/2      /05 Ka/  j. ang.-1/2/  15/ Km j. pol. 14
 2  8:50- 9:35  So j. pol. 8 Kd prac. gast. 3 Cz j. ang. 7 Mz godz.wych 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/11 Bd/Ga obsł. infor.-1/2/techn. gast.-2/2 13/05 Bz matem. 15 Km j. pol. 14
 3  9:40-10:25  Dj przedsięb. 8 Kd prac. gast. 3 Cz j. ang. 7 Bd wyp. i bhp 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/11 Km j. pol. 5 Bz matem. 15 Mz j. ros. 14
 4 10:35-11:20  Mz j. ros. 8 Km j. pol. 9 Bz matem. 7 Kd zas. żyw. 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/11 Bd/Ct obsł. infor.-1/2/prac. gast.-2/2 13/Lun. Ml godz.wych 15 Bt religia 14
 5 11:25-12:10  <Ka> <j. ang. <08> <Ka> <j. ang.> <08> Mz j. ros. 7 Bd techn. gast. 10 <Bt> <religia> <12> Kd/Ct org. pracy-1/2/prac. gast.-2/2 05/Lun. <Bt> <religia> <12> Bz matem. 14
 6 12:15-13:00  <Bz> <fiz. <08> <Bz> <fiz.> <08>       Bd techn. gast. 10 Kb biol. 12 Kd/Ct techn. pr.-1/2/prac. gast.-2/2 05/Lun. Mz j. ros. 15 Ka j. ang. 14
 7 13:10-13:55  <Ke> <historia <08> <Ke> <historia> <08>       Bz matem. 10            /Ct                          /prac. gast.-2/2      /Lun.       Sd/Kb geogr.-1/2/biol.-2/2 14/15
 8 14:00-14:45        Bz matem. 9       Bd wyp. i bhp 10            /Ct                          /prac. gast.-2/2      /Lun.       Sd/Kb geogr.-1/2/biol.-2/2 14/15
 
Piątek  1  8:00- 8:45  <Um> <biol. <08> <Um> <biol.> <08>             Pj j. pol. 12       /Kd                            /usł. gast.-2/2      /05            
 2  8:50- 9:35  Gm matem. 8 Kd techn. gast. 9       Ka j. ang. 10 Pj j. pol. 12 Mz j. ros. 5      /Ck                    /j. ang.-2/2      /11      
 3  9:40-10:25  <Ml> <edb <08> <Ml> <edb> <08>       Bt religia 10 Mz j. ros. 12 Dj/Nw marketing-1/2/dział. gosp.-2/2 05/02 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 15/11 Kd/Bw org. pracy-1/2/zas. żyw.-2/2 14/07
 4 10:35-11:20  <Bt> <religia <08> <Bt> <religia> <08> Bz matem. 7 Kd zas. żyw. 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/11 Nw/Bw podst. dz.-1/2/zas. żyw.-2/2 05/02 Kb biol. 15 Mz j. ros. 14
 5 11:25-12:10        Dj przedsięb. 9 Bz matem. 7 Nw dział. gosp. 10 Mz j. ros. 12 Bt religia 5 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 15/11 Kd/Kb techn. pr.-1/2/biol.-2/2 14/08
 6 12:15-13:00              Mz j. ros. 7 Nw dział. gosp. 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/11       Bz matem. 15 Kd/Kb techn. pr.-1/2/biol.-2/2 14/08
 7 13:10-13:55              Bz godz.wych 7       Kb biol. 12       Mz j. ros. 15      
 8 14:00-14:45              Cz j. ang. 7                              
Plan lekcji Optivum ver. 5.34.0000 VULCAN lic. 023517, Technikum LIDER w Zamościu, 22-400 Zamość, Partyzantów 45 [ 2017-2018-1.pla - 2017-10-27 ] 
  N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S
  1a 1at 2a 2at 3a 3ab 3b 4ab