1a 1at 2a 2at 3a 3ab 3b 4ab
    N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S
Poniedziałek  1  8:00- 8:45  <Sb> wok <11> <Sb> wok <11> So j. pol. 7 Kc j. pol. 10            /Kd                       /usł. gast.-2/2        /05            
 2  8:50- 9:35  So j. pol. 11 Kd prac. gast. 3 Cz j. ang. 7 Kc j. pol. 10            /Kt                      /biol.-2/2        /05 Ck j. ang. 15      
 3  9:40-10:25  So j. pol. 11 Kd prac. gast. 3 Cz j. ang. 7 Ka j. ang. 10       Ga/Kt usł. żyw.-1/2/biol.-2/2 08/05 Ck j. ang. 15      
 4 10:35-11:20  Dj przeds. 11 Kd prac. gast. 3 No hist. i społ 7 Bt religia 10 Kt biol. 12 Ka j. ang. 5 Ck j. ang. 15      
 5 11:25-12:10  Dj g.wych 11 Kd prac. gast. 3 Kt biol. 7 Bt religia 10 Pj j. pol. 12 Ka j. ang. 5       No hist. i społ 14
 6 12:15-13:00  <Ke> hist. <11> <Ke> hist. <11> Bt religia 7 Ka j. ang. 10 Pj j. pol. 12 Sd/Kd geogr.-1/2/usł. gast.-2/2 02/05       No hist. i społ 14
 7 13:10-13:55  <Ke> wos <11> <Ke> wos <11>       Ka j. ang. 10 Pj g.wych 12 Bt religia 5       Sd/  geogr.-1/2/  14/
 8 14:00-14:45                                Sc/ j. ang. hot.-1/2/ 05/       Sd/ geogr.-1/2/ 14/
                                                   
Wtorek  1  8:00- 8:45        Km j. pol. 9 So j. pol. 7 Um biol. 10 Kt biol. 12 Bz matem. 5       Ka j. ang. 14
 2  8:50- 9:35        Km j. pol. 9 So j. pol. 7 Um biol. 10 Kt biol. 12 Bz matem. 5       Ka j. ang. 14
 3  9:40-10:25  So j. pol. 11 Sc j. ang. gast 9 Kt biol. 7 Bz matem. 10 Nw ekonomia 12 Km j. pol. 5       Ka j. ang. 14
 4 10:35-11:20  So j. pol. 11 Kd wyp. i bhp 9 Kt biol. 7 Rm prac. gast. Asp. Pj j. pol. 12 Km g.wych 5 Nw ekonomia 15 No hist. i społ 14
 5 11:25-12:10  <Ka> j. ang. <11> <Ka> j. ang. <11>       Rm prac. gast. Asp. Pj j. pol. 12 No hist. i społ 5 Kb biol. 15 Km j. pol. 14
 6 12:15-13:00  <Sd> geogr. <11> <Sd> geogr. <11>       Rm prac. gast. Asp. No hist. i społ 12 Ka j. ang. 5 Kb biol. 15 Km j. pol. 14
 7 13:10-13:55  Gm matem. 11             Rm prac. gast. Asp.       Bd/Ga obsł. infor.-1/2/techn. gast.-2/2 13/05 No hist. i społ 15 Sd/Kb geogr.-1/2/biol.-2/2 14/08
 8 14:00-14:45  Gm matem. 11             Rm prac. gast. Asp.       Bd/Ga obsł. infor.-1/2/techn. gast.-2/2 13/05       Sd/Kb geogr.-1/2/biol.-2/2 14/08
                                                   
Środa  1  8:00- 8:45  <Żr> <wf> <osir <Żr> <wf> <osir Dn wf osir <Żr> <wf> osir <Rs>/<Mm> <wf <osir <Bn> <wf> <osir <Rs>/<Mm> <wf osir <Bn> <wf> <osir
 2  8:50- 9:35  <Żr> <wf> <osir <Żr> <wf> <osir Dn wf osir <Żr> <wf> osir <Rs>/<Mm> <wf <osir <Bn> <wf> <osir <Rs>/<Mm> <wf osir <Bn> <wf> <osir
 3  9:40-10:25  <Żr> <wf> <osir <Żr> <wf> <osir Dn wf osir <Żr> <wf> osir <Rs>/<Mm> <wf <osir <Bn> <wf> <osir <Rs>/<Mm> <wf osir <Bn> <wf> <osir
 4 10:35-11:20  <La> chem. <11> <La> chem. <11> No hist. i społ 7 Rm prac. gast. Asp. <Bt> <religia> <12> Kd/Ct techn. pr.-1/2/prac. plan.-2/2 05/Lun. <Bt> <religia> <12 Mz j. ros. 14
 5 11:25-12:10  <Bt> rel. <11> <Bt> rel. <11> Bz matem. 7 Rm prac. gast. Asp. Gm matem. 12 Kd/Ct org. pracy-1/2/prac. plan.-2/2 05/Lun. No hist. i społ 15 Mz j. ros. 14
 6 12:15-13:00  Gm matem. 11 Bz matem. 9 Kt biol. 7 Rm prac. gast. Asp. No hist. i społ 12 Kd/Ct org. pracy-1/2/prac. obsł.-2/2 05/Lun. Ck j. ang. 15 Ka j. ang. 14
 7 13:10-13:55  <Kt> biol. <11> <Kt> biol. <11> Bz godz.wych 7 Rm prac. gast. Asp. Gm matem. 12       /Ct                              /prac. obsł.-2/2       /Lun. Ck j. ang. 15 Ka g.wych 14
 8 14:00-14:45  <Ka> j. ang. <11> <Ka> j. ang. <11>       Rm prac. gast. Asp. Kt biol. 12       /Ct                              /prac. obsł.-2/2       /Lun. Bz matem. 15      
                                                   
Czwartek  1  8:00- 8:45  Mz j. ros. 11 Bz matem. 9 So j. pol. 7 Kc j. pol. 10             /Kd                           /org. prod.-2/2       /05       Km j. pol. 14
 2  8:50- 9:35  Mz j. ros. 11 Kd techn. gast. 9 Cz j. ang. 7 Bd techn. gast. 10             /Ga                           /techn. gast.-2/2       /05 Bz matem. 15 Km j. pol. 14
 3  9:40-10:25  <Bz> fiz. <11> <Bz> fiz. <11> Cz j. ang. 7 Bd wyp. i bhp 10       Km j. pol. 5 Mz j. ros. 15 Ka j. ang. 14
 4 10:35-11:20  Dj przeds. 11 Km j. pol. 9 Cz j. ang. 7 Bd wyp. i bhp 10 Mz j. ros. 12 Kd/Ct techn. pr.-1/2/prac. gast.-2/2 05/Lun. Bz matem. 15 Ka j. ang. 14
 5 11:25-12:10  <Bd> inform. <13> <Bd> inform. <13> Mz j. ros. 7 Kd zas. żyw. 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/08 Dj/Ct marketing-1/2/prac. gast.-2/2 05/Lun. Kb biol. 15 Bz matem. 14
 6 12:15-13:00        Kd g.wych 9 Bz matem. 7 Mz g. wych. 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/08 Bw/Ct obsł. kons.-1/2/prac. gast.-2/2 05/Lun. Ra j. pol. 15     /Kb                     /biol.-2/2     /14
 7 13:10-13:55        Bz matem. 9 Cz j. ang. 7 Bd techn. gast. 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/08 Bw/Ct obsł. kons.-1/2/prac. gast.-2/2 05/Lun. Ra j. pol. 15     /Kb                     /biol.-2/2     /14
 8 14:00-14:45                    Bz matem. 10       Bw/Ct obsł. kons.-1/2/prac. gast.-2/2 05/Lun. Kb biol. 15      
                                                   
Piątek  1  8:00- 8:45  <Ka> j. ang. <11> <Ka> j. ang. <11>       Sc j. ang. gast 10 Gm matem. 12 Sd/Nw geogr.-1/2/dział. gosp.-2/2 05/02 Mz j. ros. 15      
 2  8:50- 9:35  <Bt> rel. <11> <Bt> rel. <11>       Mz j. ros. 10 Gm matem. 12 Nw/Sc podst. dz.-1/2/j. ang. gast-2/2 05/02 Ml g.wych 15 Ka j. ang. 14
 3  9:40-10:25  <Ke> hist. <11> <Ke> hist. <11>       Nw dział. gosp. 10 Mz j. ros. 12 Bt religia 5 Ck j. ang. 15 Ka j. ang. 14
 4 10:35-11:20  <Ml> edb <11> <Ml> edb <11>       Dj przedsięb. 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/08 Nw/Bw podst. dz.-1/2/zas. żyw.-2/2 05/02 Ra j. pol. 15 Bt religia 14
 5 11:25-12:10        Kd techn. gast. 9 Bt religia 7 Nw dział. gosp. 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/08 Mz j. ros. 5 Ra j. pol. 15 Bz matem. 14
 6 12:15-13:00        Dj przedsięb. 9 Mz j. ros. 7 Kd zas. żyw. 10 Ka/Ck j. ang.-1/2/j. ang.-2/2 12/08       Bz matem. 15 Bt religia 14
 7 13:10-13:55        Mz j. ros. 9 Bz matem. 7       <Bt> <religia> <12>       <Bt> <religia> <12 Ka j. ang. 14
 8 14:00-14:45                                            Bz matem. 14
  N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S
  1a 1at 2a 2at 3a 3ab 3b 4ab